Rozvoj sebe sama

Manta Edu připravuje rozvojové programy a tréninky vždy na míru danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům. Níže jsou uvedeny anotace základních tematických oblastí, ze kterých vycházíme při přípravě a realizaci kurzů a programů „na míru“, pro různé cílové skupiny.

Mozek jako režisér času (time management) – absolvování těchto témat přispívá k dovednosti plánovat si svůj čas tak, abychom zvládali to, co potřebujeme a byli jsme „v klidu“. Dovednost lépe pracovat s prioritami a poznání biologických omezení vlastního mozku a jeho fungování vede ke schopnosti pracovat efektivněji.

Práce se stresem – témata přispívají k lepšímu porozumění toho, co nás stresuje, jak stres prožíváme, a učí, co lze udělat pro jeho prevenci a lepší zvládání. Vše je postaveno na vybraných principech fungování lidského mozku. Účastníci získají přehled komplexních relaxačních technik a naučí se zvládat vybrané techniky rychlé relaxace.

Mozek, emoce a sebeřízení – téma umožňuje lépe pochopit emoční mechanismus našeho mozku a ulehčuje lepší porozumění sobě samému a druhým. Lidský mozek na jakýkoliv signál reaguje v první řadě emočně. Proto toto téma zaměřuje pozornost na to, jak se nedostat do silných emocí, případně, jak silné emoce odžít kontrolovaným způsobem a udělat z nich své spojence, jak akceptovat emoce druhých.