Rozvoj mezilidských dovedností

Manta Edu připravuje rozvojové programy a kurzy vždy na míru danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům. Níže jsou uvedeny anotace základních tematických oblastí, ze kterých vycházíme při přípravě a realizaci kurzů a programů „na míru“, pro různé cílové skupiny.

Mozek jako režisér úspěšnosti (komunikace a vztahy) – kurzy a programy na toto téma pomáhají lépe rozumět vlastnímu chování v komunikaci s druhými, umožňují cíleně vytvářet prostor pro spolupráci a atmosféru bezpečí. Učí budovat vzájemné porozumění a řešit situace, v nichž potřebujeme upevnit nebo změnit chování komunikačního partnera. To vše je v souladu s fungováním lidského mozku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost trvalých účinků a to jak v pracovním tak soukromém životě.

Zvládání konfliktů (asertivita a sebeúcta) podle fungování mozku – toto téma pomáhá k přechodu od intuitivního řešení konfliktních situací k vědomému a cílenému řešení konfliktů, při nízkém riziku zhoršení nebo ohrožení vztahu s komunikačním partnerem. Kurzy a programy na toto téma rozvíjí praktické asertivní dovednosti a vedou k posílení a rozvoji sebeúcty.

Vedení lidí (leadership) – téma propojuje základní komunikační pravidla s principy situačního vedení lidí a současné poznatky o fungování mozku. Poskytuje přehled o různých stylech vedení a ukazuje, jak vytvořit vhodné prostředí pro daný styl tak, abychom respektovali přirozené vlastnosti a omezení mozku. Zároveň vede k zohledňování konkrétní situace a aktuální vyspělosti toho, kdo je veden.

Výkonný tým a jeho vedení s využitím poznatků o mozku – témata z této oblasti pomáhají k přechodu od intuitivní práce s týmem k vědomému a cílenému ovlivňování vybraných prvků skupinové dynamiky. Hlavním zaměřením je dosažení co nejlepšího pracovního výkonu týmu jako celku, s využitím vybraných poznatků o fungování mozku. Kurzy a programy na toto téma rozvíjí praktické dovednosti při vedení lidí, práci s cíli, a při ovlivňování komunikace.

Zvládání změn a s tím spojených emocí – toto téma pomáhá cílenému ovlivňování procesu vyrovnávání se se změnou. Rozvíjí dovednosti související s věcnou komunikací změnové situace tak, aby jí lidé co nejlépe porozuměli a vyrovnali se s ní co nejsnadněji a co nejrychleji. Ulehčuje práci s vlastními emocemi i emocemi druhých ve změnové situaci. Pomáhá lidem nacházet a rozvíjet nové způsoby chování s ohledem na požadovanou změnu.

Mozek jako režisér vyjednávání – rozvíjí dovednost kooperativního vyjednávaní, dovednost podporovat vstřícnost a spolupráci partnera tak, aby se zvýšil možný zisk z vyjednávaných dohod pro zúčastněné strany. Současné poznatky o fungování mozku podporují proces vyjednávání tak, aby byl oboustranně srozumitelný, příjemný a užitečný.

Vyjednávání v nákupu – zde se využívá pro rozvoj vyjednávacích dovedností osvědčená nákupní matice a současné poznatky o fungování mozku. Učí se, jak zvolit účinnou strategii pro daného dodavatele. Zlepšují se dovednosti při vyjednávání s „monopolními“ a strategickými dodavateli nebo jak efektivně využít svoji nákupní sílu tam, kde se to hodí.

Prezentační dovednosti – téma rozvíjí prezentační dovednosti tak, abychom byli schopni připravit a provést přesvědčivou a poutavou prezentaci. Učí, jak využívat jednoduché a praktické modely, které vycházejí z poznatků o mozku. Pomáhá zvládat různé situace během prezentace směrem k posluchačům (zvládání dotazů, aktivaci pozornosti atd.), ale i k sobě (práce s trémou nebo vlastními nepříjemnými emocemi atd.).

Vedení porad a mozek – cílem je naučit se připravit a vést porady tak, aby byly rychlé, účelné a s příjemným průběhem pro vedoucího i účastníky. Pozornost je také věnována zvládání obtížných situací a nepříjemného chování účastníků porady.

Lektorské dovednosti – téma rozvíjí lektorské dovednosti tak, abychom byli schopni připravit a vést vlastní školení s použitím metod a poznatků o fungování mozku. Účastníci mohou rozvíjet dovednosti, které jako lektoři potřebují pro práci se skupinou, zvládání nepříjemného chování účastníků, vyhodnocení efektivity kurzu nebo zklidnění vlastních emocí a snížení trémy.

Motivace a mozek – toto téma umožňuje uvědomit si, jaké stimulační nástroje v současnosti používáme. Poskytuje možnosti rozšíření vlastního repertoáru stimulace. Učí s těmito nástroji pracovat tak, aby to bylo v souladu s fungováním mozku zainteresovaných osob.

Koučování postavené na mozku (vedoucí jako kouč) – témata vychází z konceptu „Manažer jako kouč“. Učí jakým způsobem zapojit koučování do vlastní manažerské práce s lidmi, jak vytvořit vhodné prostředí a atmosféru důvěry a jak vést koučování.