Rozvoj mezilidských dovedností

Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a lze na ně čerpat finanční prostředky na DVPP

 

Jak získat druhé (žáky, kolegy a rodiče) – žáci nerespektují pravidla, nebo je těžké se s kolegy či s rodiči domluvit na dlouhodobější spolupráci. Kurz pomáhá měnit a upevňovat chování druhých. Umožňuje cíleně vytvářet prostor pro spolupráci a atmosféru bezpečí. Učí budovat vzájemné porozumění a pomáhá lépe vnímat vlastní chování v kontaktu s druhými. To vše je v souladu s fungováním lidského mozku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost trvalých účinků a to jak v pracovním tak soukromém životě.

Zlepšení vztahů ve škole – atmosféra v našem pedagogickém sboru není příjemná. Dochází k vzájemnému napadání, osočování, pomlouvání, úkoly se neplní v termínech, existují dvě či více skupin, které spolu soupeří. Takto popsanou atmosféru lze změnit pomocí dílny. Popíše se to, co nás trápí, domluví se pravidla a postup, jak dál. Mediace respektující fungování mozku zajistí, že komunikace proběhne ve věcné a neútočné atmosféře.

Jak zvládat kritiky a řešit konflikty – stává se, že kolegové (zřizovatel, rodiče) něco slíbí a nedodrží. Neplní své úkoly, nemluví otevřeně, připomínky sdělují „za zády“. Na poradách (a nejen tam) vznikají konflikty, nebo do školy přichází rozhněvaný rodič. Na základě porozumění fungování našeho mozku lépe řídíme naše chování při přijímání i sdělování kritiky, řešení stížností a konfliktních situací. Kurz učí vysoce účinné postupy, které vedou druhé lidi k odpovědnosti za své chování a nenarušují vzájemné vztahy. Na kurzu je prostor pro řešení konkrétních situací z praxe.

Týmová sborovna – potřebujeme společně domlouvat koncepci a směřování školy, výchovná opatření, vzdělávací programy, přístupy k žákům atd. Kurz vede k získání dovedností potřebných pro efektivní spolupráci. Využívá současné poznatky o fungování lidského mozku a skupinové dynamiky. Učí ovlivňovat práci s cíli, komunikací, pravidly, atmosférou a prvky podporujícími spolupráci v týmu.

Ředitelská akademie – vedení školy řeší dodržování pracovních povinností, vedení hospitací, efektivitu porad, motivaci učitelů, komunikaci s rodiči a zřizovatelem. Cyklus několika 1–2denních kurzů rozvíjí dovednosti vedení škol, potřebné pro konstruktivní komunikaci v různých situacích (hodnocení zaměstnanců, řešení konfliktů, vedení porad atd.), motivování učitelů (uspokojování potřeb, vedení versus řízení, řízení změn, pozitivní posilování) a základním nástrojům, které přinášejí informace o stavu vztahů ve škole a spokojenosti kolegů (SWOT, PEST analýza, mapování klimatu školy, dotazníky spokojenosti). Učí interpretovat získaná data a plánovat odpovídající opatření. Absolvování cyklu vytváří praktické návyky potřebné pro usměrňování výkonu zaměstnanců školy jako skupiny (týmu). Vše je postaveno na poznatcích o fungování lidského mozku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost trvalých účinků.

Jak na motivaci – naši žáci často říkají: „K čemu nám to bude.“, nechtějí pracovat, většina věcí je nebaví, dělají jen to, co se musí, nezapojují se iniciativně do práce v hodině a školních aktivit. Kurz seznamuje účastníky s tím, jak funguje motivace žáků. Vede k uvědomění si, co už jako motivaci vědomě používáme. Poskytuje další možnosti rozšíření používaného repertoáru stimulů. Učí se stimuly pracovat tak, aby to bylo v souladu s poznatky o fungování mozku. Hlavním cílem je získat inspiraci a konkrétní doporučení pro práci s motivací žáků, ale i kolegyň a kolegů, eventuálně rodičů.

Jak na kázeň ve třídě – žáci si ve škole nadávají, berou si věci bez dovolení a vstupují do hovoru nebo výkladu spolužáků i učitelů. Kurz učí, jak reagovat na konkrétní projevy různého chování žáků (např. nadávky spolužákům; mluvení ve chvílích, kdy mluví někdo jiný; braní cizích věcí bez dovolení) tak, abychom posilovali odpovědnost žáků za vlastní chování. Vše je postaveno na tom, jak funguje lidský mozek. Probírané postupy neohrožují vztahy a zároveň jsou dostatečně „důrazné“. Na kurzu je prostor pro řešení konkrétních situací z praxe.

Jak na šikanu – chceme se připravit na situace, ve kterých je nějaký žák opakovaně vyčleňován, spolužáci se mu posmívají, dělají mu naschvály atd., nebo je umět zvládat, pokud už ve třídě nastaly. Kurz vede k porozumění mechanismu vzniku šikany, učí jak předcházet jejímu vzniku a jak řešit různé typy šikany. Poskytuje praktické návody pro práci s agresory, oběťmi, rodiči a dalšími dotčenými osobami. Kurz může být v rozsahu jednoho dne s cílem seznámit se s fenoménem šikany. Vícedenní varianta vede k rozvoji dovedností pro práci se šikanou (diagnostika, prevence, intervence) a lze ji využít k rozpracování školní koncepce prevence a řešení šikany.

Jak na OSV – chceme žáky rozvíjet v tom, aby se uměli učit, aby se v sobě lépe vyznali, aby dokázali otevřeně komunikovat, rozvíjet vztahy s druhými lidmi a jednat s nimi „fair play“. Krátká varianta kurzu (0,5 dne) vede k porozumění tématům, cílům a metodám osobnostní a sociální výchovy (dále OSV). Součástí kurzu je získání vstupu do databáze materiálů. Vícedenní varianta (2–7 dnů) navíc pomáhá vytvářet koncepci školy v oblasti OSV (výběr priorit pro školu a tvorba plánu jejich naplňování). Učí praktické dovednosti důležité pro přípravu a vedení OSV (formulace cílů, výběr metod, vedení reflexe, hodnocení).

Jak na třídnické hodiny – potřebujeme získat inspirace pro obsah a vedení třídnických hodin zaměřených na rozvoj osobnosti žáků. Kurz ukazuje možnosti, jak uchopit třídnické hodiny, poskytuje inspirace z fungování na jiných školách (povinně – nepovinně, pravidelně – občas, jejich délka a obsah). Vytváří prostor pro srovnávání výhod a nevýhod jednotlivých koncepcí a ulehčuje volbu nejvhodnější. Ukazuje, jak lze vést třídnické hodiny zaměřené na témata osobnostní a sociální výchovy, například na prevenci rizikového chování či na rozvoj vztahů ve třídě. Součástí kurzu je praktický nácvik vedení třídnických hodin na vybraná témata.

Jak na úspěšné učení – naši žáci se neumí učit. Převažujícím způsobem, který používají při učení, je memorování (opakované čtení), učení je nebaví. Kurz učí, jak naučit žáky učit se tak, aby je to bavilo a aby si naučené dlouhodobě pamatovali. Poskytuje praktické návody k tomu, jak rozvíjet paměť, jak zlepšit dovednost práce s (odborným) textem, jak si dělat výpisky, jak si organizovat vlastní učení. Pomáhá učitelům v dovednosti pomoci žákům identifikovat jejich učební styl a efektivně jej využívat. Ukazuje, jak podporovat žáky v sebemotivaci (aby se učili a neutíkali od učení k jiným činnostem – posilování vůle).

 

Jak na rozvoj zaměstnanců (hospitace, hodnotící rozhovory, mentoring, koučink) – vedení školy řeší, jak poskytovat zaměstnancům informace o jejich pracovních výkonech. Kurz rozvíjí dovednosti potřebné pro motivující hodnocení zaměstnanců (používání popisného jazyka, tvorba jasných hodnotících kritérií, rozvoj v oblasti sebehodnocení, formulování plánů osobního rozvoje a vyhodnocování míry jejich dosahování atd.).