Projekty

Z firemního prostředí

Lektoři a konzultanti Manta Edu mají zkušenosti z tvorby a realizace projektů se širokým dopadem do prostředí firmy, jako například:

Ze školního prostředí

Lektoři a konzultanti Manta Edu mají zkušenosti z tvorby a realizace projektů jako například:

Snížení rotace zaměstnanců – globální firma, Rusko, Ukrajina, Kazachstán

Kombinace kvalitativního a kvantitativního průzkumu spokojenosti zaměstnanců ukázala tři faktory společné pro všechny země v projektu. Na základě výsledků průzkumu a analýzy dat byla provedena úprava pobídkového systému ve mzdách, nový design procesu náboru a školení zaměstnanců a strukturování komunikace. To vedlo ke snížení rotace zaměstnanců na polovinu původní hodnoty (tzn. z 50 % na 25 %).

 

Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií

Hlavním cílem bylo zavedení fungujícího a komplexního systému osobnostní a sociální výchovy do 10 základních škol a 5 osmiletých gymnázií. Lektorské zajištění kurzů a seminářů pro učitele, vytvoření metodických materiálů (viz www.osv.cz) a ověření jejich funkčnosti v praxi se žáky.

Zapojení do projektu: Supervizní a lektorské vedení členů realizačního týmu.

Více zde

Zlepšení spokojenosti zákazníků se servisem (Hewlett-Packard)

Cílem projektu bylo zastavit pokles zákaznické spokojenosti se servisem a zvýšit ji. Pomocí průzkumu u zákazníků a analytického zpracování dostupných dat se odhalily dvě hlavní příčiny – komunikace na dispečinku a co nejrychlejší potvrzení nahlášeného problému. Optimalizace procesu práce s business zákazníky vedlo ke zlepšení zákaznické spokojenosti na nejlepší úroveň v Evropě.

 

Projekt Šance

Projekt s cílem ovlivnit a podpořit proces realizace školních vzdělávacích programů sedmi partnerských škol. Projekt byl zaměřen jednak na další vzdělávání učitelů s důrazem na jejich odborné i obecné kompetence, jednak na zkvalitnění výuky žáků se zřetelem na rozvoje jejich životních kompetencí.

Zapojení do projektu: Vedení výcviku koordinátorů OSV pro učitele zapojených škol.

Více zde

Vytvoření prodejního chování pro prodej finančních produktů na přepážkách (Česká pošta)

Přepážkoví pracovníci České pošty prodávali intuitivním způsobem a to mělo negativní vliv na efektivitu prodeje. Cílem projektu bylo vytvořit na míru šité prodejní chování. Na základě průzkumu spokojenosti zákazníků byly navrženy 3 typy prodejního chování. U všech tří byly měřeny prodejní výsledky a spokojenost zákazníků. Na základě statistického testování byl vybrán nejúspěšnější typ prodejního chování (zlepšení o 40 %).

Integrace na druhou

Účelem projektu bylo navázání efektivní spolupráce pedagogických pracovníků se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem a zákonnými zástupci integrovaných žáků a dále zajištění metodické podpory školních poradenských pracovišť ze strany pedagogicko-psychologických poraden. Do projektu bylo zapojeno 20 spolupracujících základních škol, které mají vyšší počty individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zapojení do projektu: Lektorské zabezpečení kurzů konstruktivní komunikace a osobnostní a sociální výchovy.

Více zde

Rozvojový projekt pro zaměstnance (Internet on Line – Český Telecom)

Rozsáhlý tříletý projekt rozvoje zaměstnanců. V rámci projektu proběhlo měření firemní kultury, měření efektivnosti pracovních skupin/týmů/organizačních celků. Na základě výsledků měření byly navrženy a realizovány tréninkové kurzy pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. Půl roku po skončení programu bylo provedeno opětovné měření firemní kultury a efektivnosti pracovních skupin s prokazatelnými posuny.

Personální řízení – PEŘÍ

Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

Zapojení do projektu: Vedení kurzů konstruktivní komunikace pro ředitele a zástupce škol a školských zařízení.

Více zde

Projekt rozvoje interních lektorů (Česká spořitelna)

Rozsáhlý tříletý projekt rozvoje interních trenérů pro retail – úvodní mystery shopping, úvodní assessment/development centre, návrh komplexního programu vzdělávání, realizace tréninkových kurzů a supervizního vedení trenérů. Projekt byl realizován na základě měření úrovně a kvality retailových služeb, kde se Česká spořitelna umístila na posledním místě ze sledovaných bankovních domů. Při opakovaném měření cca rok po ukončení projektu rozvoje interních trenérů se Česká spořitelna umístila na prvním místě.

Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol

Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní materiály pro učitele, které jsou použitelné k efektivní výuce průřezových témat a čtenářství. Do projektu byli zapojeni učitelé z 18 základních škol.

Zapojení do projektu: Vykonávání funkce odborného manažera a vedoucího metodika, pořádání kurzů a seminářů, tvorba webové stránky projektu a lektorské zabezpečení kurzů.

Více zde

Vedle uvedených „velkých“ projektů, naši lektoři realizovali řadu menších projektů, jako:
HP Game (Hewlett – Packard)

Cílem bylo vyvinout a realizovat tréninkovou hru, která by pomohla rozvinout u servisních techniků prodejní chování při kontaktu se zákazníkem. Program byl vytvořen na základě skutečných situací z praxe a to v úzké spolupráci s managementem oddělení. V tréninkové hře účastníci dostali přidělené role a sehráli čtyři na sebe navazující situace, které se natočily na kameru. Vše probíhalo jako v praxi, vč. telefonátů nebo mailů. Následně se situace rozebraly a znovu modelovaly. Tím se dosáhlo upevnění nových dovedností.

Celoživotní vzdělávání – rozvoj profesních pedagogických kompetencí

Záměrem projektu bylo proškolit skupinu pedagogů v oblasti osobnostní a sociální výchovy.

Zapojení do projektu: Lektorské zabezpečení.

Více zde

Tréninková hra/simulace (UniCredit Leasing)

Cílem bylo zlepšit atmosféru a komunikaci mezi obchodníky a back office. Na základě reálných případů se připravila tréninková hra, která se skládala z několika jednání, telefonátů a mailové komunikace. Vše ve spolupráci s vedením obou organizačních celků. Účastníci si rozdělili role a sehráli celou simulaci najednou. Ve skupině proběhl následně rozbor jednotlivých situací a pro upevnění nových dovedností a postojů sehráli danou část znovu. S odstupem dvou měsíců hodnotili pozitivně zlepšení atmosféry a komunikace jak účastníci, tak jejich manažeři.

KURIKULUM S – Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování

Projekt pro Národní ústav odborného vzdělávání. Cílem projektu bylo zlepšit odborné kompetence lektorů a konzultantů projektu KURIKULUM S a zkvalitnit jejich práci s cílovou skupinou učitelů středních odborných škol a středních odborných učilišť.

Zapojení do projektu: Vedení a koordinační činnosti v projektu, koučování lektorů a konzultantů.

Více zde

Pomáháme školám k úspěchu

Projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol se zaměřením na vysokou kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. V projektu jde o to uvést do života školy principy, které umožní, aby každý žák zažil svůj školní úspěch. To pomůže upevnit jeho pozitivní vztah ke vzdělávání. Od roku 2011 se do projektu postupně zapojilo celkem 14 škol, které vytvořili síť veřejných základních škol s podporovanou kvalitou výuky.

Zapojení do projektu: Lektorské zabezpečení kurzů, provádění evaluace a diagnostiky komunikačních dovedností učitelů.

Více zde

Od integrace k inkluzi – OIKI

Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 9 partnerských základních školách, které mají zřízena školní poradenská pracoviště.

Zapojení do projektu: Vedení kurzů pro učitele a žáky.

Více zde

Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu

Hlavním cílem je zlepšení osobnostních i profesních klíčových kompetencí účastníků – pedagogů účastnících se škol, což se promítne do zvýšení motivace jednotlivců pracovat pro školu (a to případně i nad rámec daných povinností), do zkvalitnění týmové spolupráce pedagogického sboru, do pozitivní atmosféry v rámci pedagogického sboru, a tím i celkové atmosféry na škole.

Zapojení do projektu: Lektorské zajištění kurzů.

Více zde

Napsat komentář