Školství

Rozvoj mezilidských dovedností          Rozvoj sebe sama

 

Rozvoj mezilidských dovedností

Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a lze na ně čerpat finanční prostředky na DVPP

Jak získat druhé (žáky, kolegy a rodiče)

Žáci nerespektují pravidla, nebo je těžké se s kolegy či s rodiči domluvit na dlouhodobější spolupráci.

Kurz pomáhá měnit a upevňovat chování druhých. Umožňuje cíleně vytvářet prostor pro spolupráci a atmosféru bezpečí. Učí budovat vzájemné porozumění a pomáhá lépe vnímat vlastní chování v kontaktu s druhými. To vše je v souladu s fungováním lidského mozku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost trvalých účinků a to jak v pracovním tak soukromém životě.

Zlepšení vztahů ve škole

Atmosféra v našem pedagogickém sboru není příjemná. Dochází k vzájemnému napadání, osočování, pomlouvání, úkoly se neplní v termínech, existují dvě či více skupin, které spolu soupeří. Takto popsanou atmosféru lze změnit pomocí dílny. Popíše se to, co nás trápí, domluví se pravidla a postup, jak dál. Mediace respektující fungování mozku zajistí, že komunikace proběhne ve věcné a neútočné atmosféře.

Jak zvládat kritiky a řešit konflikty

Stává se, že kolegové (zřizovatel, rodiče) něco slíbí a nedodrží. Neplní své úkoly, nemluví otevřeně, připomínky sdělují „za zády“. Na poradách (a nejen tam) vznikají konflikty, nebo do školy přichází rozhněvaný rodič.

Na základě porozumění fungování našeho mozku lépe řídíme naše chování při přijímání i sdělování kritiky, řešení stížností a konfliktních situací. Kurz učí vysoce účinné postupy, které vedou druhé lidi k odpovědnosti za své chování a nenarušují vzájemné vztahy. Na kurzu je prostor pro řešení konkrétních situací z praxe.

Týmová sborovna

Potřebujeme společně domlouvat koncepci a směřování školy, výchovná opatření, vzdělávací programy, přístupy k žákům atd.

Kurz vede k získání dovedností potřebných pro efektivní spolupráci. Využívá současné poznatky o fungování lidského mozku a skupinové dynamiky. Učí ovlivňovat práci s cíli, komunikací, pravidly, atmosférou a prvky podporujícími spolupráci v týmu.

Ředitelská akademie

Vedení školy řeší dodržování pracovních povinností, vedení hospitací, efektivitu porad, motivaci učitelů, komunikaci s rodiči a zřizovatelem.

Cyklus několika 1–2 denních kurzů rozvíjí dovednosti vedení škol, potřebné pro konstruktivní komunikaci v různých situacích (hodnocení zaměstnanců, řešení konfliktů, vedení porad atd.), motivování učitelů (uspokojování potřeb, vedení versus řízení, řízení změn, pozitivní posilování) a základním nástrojům, které přinášejí informace o stavu vztahů ve škole a spokojenosti kolegů (SWOT, PEST analýza, mapování klimatu školy, dotazníky spokojenosti). Učí interpretovat získaná data a plánovat odpovídající opatření.

Absolvování cyklu vytváří praktické návyky potřebné pro usměrňování výkonu zaměstnanců školy jako skupiny (týmu). Vše je postaveno na poznatcích o fungování lidského mozku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost trvalých účinků.

Jak na motivaci

Naši žáci často říkají: „K čemu nám to bude.“, nechtějí pracovat, většina věcí je nebaví, dělají jen to, co se musí, nezapojují se iniciativně do práce v hodině a školních aktivit.

Kurz seznamuje účastníky s tím, jak funguje motivace žáků. Vede k uvědomění si, co už jako motivaci vědomě používáme. Poskytuje další možnosti rozšíření používaného repertoáru stimulů. Učí se stimuly pracovat tak, aby to bylo v souladu s poznatky o fungování mozku. Hlavním cílem je získat inspiraci a konkrétní doporučení pro práci s motivací žáků, ale i kolegyň a kolegů, eventuálně rodičů.

Jak na kázeň ve třídě

Žáci si ve škole nadávají, berou si věci bez dovolení a vstupují do hovoru nebo výkladu spolužáků i učitelů.

Kurz učí, jak reagovat na konkrétní projevy různého chování žáků (např. nadávky spolužákům; mluvení ve chvílích, kdy mluví někdo jiný; braní cizích věcí bez dovolení) tak, abychom posilovali odpovědnost žáků za vlastní chování. Vše je postaveno na tom, jak funguje lidský mozek. Probírané postupy neohrožují vztahy a zároveň jsou dostatečně „důrazné“. Na kurzu je prostor pro řešení konkrétních situací z praxe.

Jak na šikanu

Chceme se připravit na situace, ve kterých je nějaký žák opakovaně vyčleňován, spolužáci se mu posmívají, dělají mu naschvály atd., nebo je umět zvládat, pokud už ve třídě nastaly.

Kurz vede k porozumění mechanismu vzniku šikany, učí jak předcházet jejímu vzniku a jak řešit různé typy šikany. Poskytuje praktické návody pro práci s agresory, oběťmi, rodiči a dalšími dotčenými osobami.

Kurz může být v rozsahu jednoho dne s cílem seznámit se s fenoménem šikany. Vícedenní varianta vede k rozvoji dovedností pro práci se šikanou (diagnostika, prevence, intervence) a lze ji využít k rozpracování školní koncepce prevence a řešení šikany.

Jak na OSV

Chceme žáky rozvíjet v tom, aby se uměli učit, aby se v sobě lépe vyznali, aby dokázali otevřeně komunikovat, rozvíjet vztahy s druhými lidmi a jednat s nimi „fair play“.

Krátká varianta kurzu (0,5 dne) vede k porozumění tématům, cílům a metodám osobnostní a sociální výchovy (dále OSV). Součástí kurzu je získání vstupu do databáze materiálů.

Vícedenní varianta (2–7 dnů) navíc pomáhá vytvářet koncepci školy v oblasti OSV (výběr priorit pro školu a tvorba plánu jejich naplňování). Učí praktické dovednosti důležité pro přípravu a vedení OSV (formulace cílů, výběr metod, vedení reflexe, hodnocení).

Jak na třídnické hodiny

Potřebujeme získat inspirace pro obsah a vedení třídnických hodin zaměřených na rozvoj osobnosti žáků.

Kurz ukazuje možnosti, jak uchopit třídnické hodiny, poskytuje inspirace z fungování na jiných školách (povinně – nepovinně, pravidelně – občas, jejich délka a obsah). Vytváří prostor pro srovnávání výhod a nevýhod jednotlivých koncepcí a ulehčuje volbu nejvhodnější. Ukazuje, jak lze vést třídnické hodiny zaměřené na témata osobnostní a sociální výchovy, například na prevenci rizikového chování či na rozvoj vztahů ve třídě. Součástí kurzu je praktický nácvik vedení třídnických hodin na vybraná témata.

Jak na úspěšné učení

Naši žáci se neumí učit. Převažujícím způsobem, který používají při učení, je memorování (opakované čtení), učení je nebaví.

Kurz učí, jak naučit žáky učit se tak, aby je to bavilo a aby si naučené dlouhodobě pamatovali. Poskytuje praktické návody k tomu, jak rozvíjet paměť, jak zlepšit dovednost práce s (odborným) textem, jak si dělat výpisky, jak si organizovat vlastní učení. Pomáhá učitelům v dovednosti pomoci žákům identifikovat jejich učební styl a efektivně jej využívat. Ukazuje, jak podporovat žáky v sebemotivaci (aby se učili a neutíkali od učení k jiným činnostem – posilování vůle).

 

Jak na rozvoj zaměstnanců (hospitace, hodnotící rozhovory, mentoring, koučink)

Vedení školy řeší, jak poskytovat zaměstnancům informace o jejich pracovních výkonech.

Kurz rozvíjí dovednosti potřebné pro motivující hodnocení zaměstnanců (používání popisného jazyka, tvorba jasných hodnotících kritérií, rozvoj v oblasti sebehodnocení, formulování plánů osobního rozvoje a vyhodnocování míry jejich dosahování atd.).

 

 

Rozvoj sebe sama

Kurzy v této sekci nejsou akreditovány MŠMT

Mozek jako režisér času (time management)

Absolvování kurzu přispívá k dovednosti plánovat si svůj čas tak, abychom zvládali to, co potřebujeme a byli „v klidu“. Dovednost lépe pracovat s prioritami a poznání biologických omezení vlastního mozku a jeho fungování vede ke schopnosti pracovat efektivněji.

 

Mozek jako režisér práce se stresem

Tento kurz pomáhá lépe porozumět tomu, co nás stresuje, jak stres prožíváme, a učí, co lze udělat pro jeho prevenci a lepší zvládání. Vše je postaveno na vybraných principech fungování lidského mozku. Kurz poskytuje přehled komplexních relaxačních technik a učí zvládání vybraných technik rychlé relaxace.

Mozek jako režisér emocí

Lidský mozek na jakýkoliv signál reaguje v první řadě emočně. Kurz umožňuje lépe pochopit emoční mechanismus našeho mozku, a ulehčuje lepší porozumění sobě samému. Učí, jak se nedostat do silných emocí, případně, jak silné emoce odžít kontrolovaným způsobem a udělat z nich své spojence.

 

Mozek jako režisér sebeřízení (zvládání času, stresu a emocí)

Kurz zahrnuje v sobě tři relativně samostatné oblasti sebeřízení – mozek jako režisér času, zvládání emocí a stresu (viz výše). Tematický rozsah a důrazy na příslušná témata se mění s ohledem na potřeby příslušného klienta.

 

Sebepoznání a rozvoj sociálních dovedností

Jedná se o modifikovaný sociálně psychologický výcvik (500 hodin, cca 2 roky), skládající se ze dvou částí.

První část je zaměřena na lepší porozumění sobě samému (sebereflexe). Cílem je porozumět svým motivacím, chtěním, svému chování a vlastní životní historii. To umožňuje lépe a hlouběji porozumět tomu, jak mohou děti prožívat některé aktivity z repertoáru zážitkové pedagogiky, případně, jak mohou prožívat chování výchovných autorit.

Druhá část se zaměřuje na rozvoj mezilidských dovedností (sociálních kompetencí). Cílem je porozumět základním principům fungování malých sociálních skupin – třídních kolektivů. Rozvíjí dovednosti potřebné pro ovlivňování skupinových procesů ve třídě (jak pracovat s cíli, pravidly, jak ovlivňovat komunikaci, chování druhých, rozhodovací procesy atd.).

Obě části jsou postaveny na respektování fungování lidského mozku. Výsledkem je celkový rozvoj osobnosti účastníků.

Rozvoj sociálních dovedností

Jedná se o klasický sociálně psychologický výcvik (250 hodin, cca 1 rok) se zaměřením na rozvoj mezilidských dovedností (sociálních kompetencí). Cílem je porozumět základním principům fungování malých sociálních skupin – třídních kolektivů. Rozvíjí dovednosti potřebné pro ovlivňování skupinových procesů ve třídě (jak pracovat s cíli, pravidly, jak ovlivňovat komunikaci, chování druhých, rozhodovací procesy atd.).

Program je postaven na respektování fungování lidského mozku. Výsledkem je celkový rozvoj sociálních kompetencí účastníků.