Od záměru k dovednosti

 

Tréninkové kurzy a rozvojové programy v oblasti rozvoje mezilidských dovedností a sebeřízení jsou stavěny na prakticky použitelných poznatcích o fungování lidského mozku.

Mozek má v těle výsadní postavení. Řídí to, jak se člověk chová, co říká, jak myslí, na co si vzpomeneme. Porozumění několika praktickým poznatkům o fungování mozku usnadňuje lepší porozumění sama sobě, porozumění druhým lidem, komunikaci s ostatními, vedení lidí, zvládání změn apod. Lidé se v programech učí, jak z mozku udělat mocného spojence v zájmu budování a rozvoje praktických dovedností důležitých pro každodenní život. V praktických cvičeních se lidé dopracovávají k tomu CO dělat a JAK to dělat a zároveň rozumí i tomu, PROČ to dělat právě tak a ne jinak. Lidé získávají inspirace k tomu, jak přemýšlet o vlastním vnímání a chování jiným způsobem, než jsou běžně zvyklí.

Aby se zvýšila pravděpodobnost, že lidé budou používat dovednosti v reálné praxi, je užitečné tyto dovednosti co nejvíce upevnit. K tomu lze použít rozvojové programy.

Rozvojové programy jsou postaveny na propojení prezenčních tréninků s navazujícím, cíleně připraveným upevňováním   dovedností.   Takto připravený   rozvojový   program začíná prezenčním tréninkem (rozsah 1 – 2 dny). Během něho se u  účastníků vytvoří základy nových dovedností.  Aby došlo k jejich posílení, navazuje na prezenční trénink bezprostředně upevňování.

To se děje pomocí řetězce opakujících se aktivit. Tyto „cykly“ se opakují 3 až 5 krát. Celá fáze upevňování trvá přibližně 3 až 5 měsíců.

Po absolvování rozvojového programu je člověk schopen používat novou dovednost sám od sebe a nemusí na ni pracně zaměřovat svou pozornost.

Takto postavené programy respektují to, jak se mozek učí.