Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Obecné informace

Společnost Manta Edu s.r.o., se sídlem V Cibulkách 420/6, Praha 5, Česká republika, IČ: 02267268, DIČ: CZ02267268, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 31. října 2013 (dále jen Manta Edu) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

Manta Edu se snaží všemi dostupnými a obchodně rozumnými prostředky zajistit, aby jakékoli zpracování osobních údajů probíhalo takovým způsobem, aby soukromí osob, jichž se osobní údaje týkají, bylo dostatečně chráněno a zabezpečeno. Za tím účelem Manta Edu zavedla a průběžně zdokonaluje zabezpečení osobních údajů pomocí technických, fyzických a organizačních opatření, která mají zabránit náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo ztrátě, změně, nepovolenému zveřejnění nebo přístupu a všem dalším nezákonným způsobům zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Manta Edu.

Manta Edu zpracovává osobní údaje buď:

 1. se souhlasem osoby, které se osobní údaje týkají, v tom případě je osoba oprávněna osobní údaje neposkytnout nebo odvolat souhlas s jejich zpracováním, nebo
 2. zpracovává údaje bez závislosti na udělení souhlasu s jejich zpracováním osobou, které se údaje týkají. V takovém případě je Manta Edu oprávněna ke zpracování osobních údajů jiným titulem, než je souhlas, a proto není možné souhlas se zpracováním údajů pro tyto případy odvolat. Bez zpracování osobních údajů v takových případech by Manta Edu mohla zanedbat svoje povinnosti, proto Manta Edu neposkytuje služby osobám, které odmítnou sdělit osobní údaje v případech, kdy nejde o zpracování na základě souhlasu.

Naše webová adresa je: www.mantaedu.cz

 

Osoby, jejichž osobní data Manta Edu zpracovává

Manta Edu zpracovává osobní údaje zejména fyzických osob:

 • které jsou (potenciálními) klienty, obchodními partnery nebo dodavateli Manta Edu;
 • které jsou návštěvníky webových stránek Manta Edu;
 • které jednají jako akcionáři, skuteční vlastníci, zaměstnanci, (výkonní) ředitelé, zmocnění zástupci nebo kontaktní osoby klientů, obchodních partnerů nebo dodavatelů Manta Edu;
 • které se účastní vzdělávacích, rozvojových, konferenčních, případně e‑learningových aktivit.

 

Zpracovávané osobní údaje a účel

Údaje subjektů údajů Účely zpracování Kde například zpracováváme
Jméno a příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu, Účetní a daňové účely, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností. databáze klientů, webové stránky
Pracovní pozice Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností. databáze klientů, webové stránky
Název zaměstnavatele Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu, Účetní a daňové účely, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností. databáze klientů, webové stránky
Telefonní číslo Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností. databáze klientů, webové stránky
Číslo faxu Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností. databáze klientů, webové stránky
Mailová adresa Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností. databáze klientů, webové stránky
Adresa Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu, Účetní a daňové účely, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností. databáze klientů, webové stránky
Kontakt přes sociální sítě Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu. databáze klientů, webové stránky
Záznamy o vzájemné komunikaci Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu, Oprávněný zájem. databáze klientů, webové stránky
Zájmy, koníčky
Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových. webové stránky
Číslo účtu
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely. účetní systém

 

Jaké shromažďujeme osobní údaje na www.mantaedu.cz a proč

Komentáře

Když návštěvníci webových stránek Manta Edu přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit, jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Kontaktní formuláře

Když návštěvníci webových stránek Manta Edu využijí kontaktní formulář, jsou shromažďovány identifikační údaje návštěvníka – jméno a příjmení, e-mailová adresa a obsah sdělení. To nám umožňuje další komunikaci s návštěvníkem, včetně marketingové komunikace.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na některých stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 

Zpracovatelé

V rámci Manta Edu jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Manta Edu, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost Manta Edu je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

Poskytovatelé serverhostingových služeb

Poskytovatelé webhostingových služeb

Poskytovatelé databázových služeb

Poskytovatelé analytických nástrojů

 

Osobní údaje předávané do třetích zemí

Pro zpracování osobních údajů je využívána mj. společnost v USA na základě podpisu standardních doložek („Model Clauses“).

 

 

Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Manta Edu povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Plnění smluvního vztahu – 10 let od skončení plnění

Správa uživatelských účtů ke službám – do doby zrušení účtu  a nebo po dobu 10 let od poslední aktivity uživatele

Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Manta Edu – po dobu 15 let

Účetní a daňové účely – dle lhůt uvedených v příslušných právních normách

Plnění ostatních zákonných povinností – dle lhůt uvedených v příslušných právních normách

Komentáře na webových stránkách Manta Edu – komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou

Kontaktní formuláře – po dobu neurčitou

Cookies – dle typu (viz. výše) jeden den až jeden rok

 

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo
 • požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž
 • právo na přenositelnost údajů a
 • právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Manta Edu nebo na mailové adrese info@mantaedu.cz nebo pomocí formuláře na www.mantaedua.cz. Společnost Manta Edu si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 25. 5. 2018.

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti Manta Edu s.r.o. se sídlem V Cibulkách 420/6, Praha 5, IČ 02267268 (dále jen „Správce“), aby zpracovávala tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, pracovní pozice, název zaměstnavatele, telefonní číslo, číslo faxu, mailová adresa, kontaktní adresa, kontakt přes sociální sítě, údaje o využívání služeb a produktů Manta Edu s.r.o., záznamy o vzájemné komunikaci.

Informace se budou zpracovávat pro marketingové účely a pro zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb Manta Edu s.r.o.

Pro zpracování osobních údajů je využívána mj. společnost v USA na základě podpisu standardních doložek („Model Clauses“).

Vaše osobní data nebudou za žádných okolností předávána dalším stranám.

Tento souhlas nám poskytujete na dobu 15 let.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď písemně na adrese: Manta Edu s.r.o., V Cibulkách 420/6, 150 00 Praha 5, nebo e-mailem na adrese info@mantaedu.cz. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke kterému jste nám poskytl svůj souhlas.