Cesta k úspěchu

Cesta k životním úspěchům nevede jen skrze práci. Důležitou roli zde hraje i kvalita našich mezilidských vztahů, to, jak umíme pracovat se svými emocemi, myšlením, zkrátka sami se sebou. To všechno řídí náš mozek. Vědět více o tom, jak mozek funguje a umět s tím aktivně pracovat, nám může na naší cestě výrazně pomoci.

Poznatky o lidském mozku pomáhají pochopit lidem řadu věcí, které zažívají při jednáních s ostatními lidmi v práci (s podřízenými, kolegy, nadřízenými, interními nebo externími zákazníky, atd.), ale i v soukromém životě. Zvládnutí několika základních a přitom jednoduchých poznatků, které říkají nejen CO (máme dělat), ale i JAK (to máme dělat) a PROČ (to máme dělat právě tak a ne jinak), vede k lepšímu porozumění sobě a druhým. Lidé tak získávají inspirace k tomu, jak přemýšlet o běžných životních situacích (o „starých věcech“) novým způsobem. Práce na sobě a s druhými tak vyžaduje menší úsilí, vede k lepším výsledkům a pozitivním změnám.

Poznatky o mozku využíváme ve vzdělávání ve dvou směrech. Jednak jsou zakomponované do obsahové skladby příslušného kurzu nebo rozvojového programu a to vždy tak, aby podporovaly lepší porozumění probíraným tématům. Dále jsou poznatky o mozku využívány v metodice jednotlivých tréninkových kurzů a rozvojových programů, ve prospěch co nejlepšího zvládnutí nových dovedností, případně nových způsobů myšlení a jejich používání v praxi. To souvisí s poznatky o tom, jak se mozek učí. Při učení se nejprve vytvoří základy nových dovedností (neuronálních sítí). Ty jsou uloženy v operační paměti. Pokud se neupevňují, vyhasnou a zmizí. Pokud se vědomě používají (upevňují), přesunou se do dlouhodobé paměti. Člověk je pak schopen používat novou dovednost sám od sebe a nemusí na ni pracně zaměřovat svou pozornost.

Proto se v rozvojových programech kombinuje prezenční trénink s navazujícím, cíleně připraveným upevňováním tak, aby to odpovídalo výše popsanému procesu.

ProgramJak použití tohoto přístupu vypadá v praxi? Na začátku spolupráce se připraví program na míru s případným využitím diagnostiky. Během prezenčního tréninku (rozsah jeden až jeden a půl dne) se u účastníků vytvoří základy nových dovedností. Tyto základy jsou ale velmi křehké a krátkodobé. A právě po prezenčním tréninku začíná nejdůležitější fáze učení – upevňování.

Účastníci pomocí cílených opakujících se aktivit dostávají podporu, aby se nová dovednost přesunula do dlouhodobé paměti. Cyklus aktivit se opakuje cca 3 – 5 krát. Celá fáze upevňování trvá přibližně 3 – 5 měsíců. Při porovnání s běžným dvoudenním kurzem odpovídají celkové náklady na toto řešení cca 2,5 – 3 dennímu kurzu.

Respektování procesu učení se novým dovednostem přináší to, že lidé po absolvování rozvojového programu používají naučené v každodenní praxi a změny v chování jsou vidět.

Zadavatelé často oceňují fakt, že díky rozvojovým programům s upevňováním nemusí své lidi posílat na kurz příslušného zaměření vícekrát.

Podle přání klienta připravíme a realizujeme jak jednotlivé tréninky (realizuje se prezenční trénink a upevňování zůstává zcela v rukou účastníků), tak ucelené dlouhodobé rozvojové programy (viz. schéma výše).