Diagnostika

Manta Edu nabízí svým klientům i přípravu a realizaci vybraných diagnostických nástrojů. Níže je uveden přehled jednotlivých nástrojů s jejich krátkým popisem.

360°zpětná vazba – pomocí 360°zpětné vazby lze získat informace o stavu a aktuální úrovni dovedností zaměstnanců a jejich potenciálu. To umožňuje určit cílené zaměření vzdělávacích aktivit. Toto měření lze použít i pro sledování efektivity školení/tréninků. Vedlejším efektem je zvýšení motivace zaměstnanců k seberozvoji. Tato metoda je postavena na filozofii psychologické zpětné vazby. Podstatou je sebehodnocení posuzovaného, které se srovnává s hodnoceními nadřízeného, kolegů, podřízených, externích zákazníků (partnerů) atd.

Assessment/Development centre (AC/DC) – pomocí tohoto nástroje lze získat informace pro výběr vhodného kandidáta na příslušnou práci, vyhodnocení potenciálu pracovníků, vybírání vhodných kandidátů pro služební postup, anebo lze zjistit, kam zaměřit rozvojové aktivity u posuzovaných lidí. AC/DC je připraveno přímo na míru dané organizaci s ohledem na konkrétní pracovní pozice a budoucí záměry zadavatele. Posuzují se dovednosti a vlastnosti, které jsou důležité pro úspěšné plnění dané pozice, úkolu či projektu.

Měření firemní kultury – pomocí dotazníkového šetření lze získat představu o aktuálním stavu firemní kultury v organizaci (organizace jako celku, stav v jednotlivých organizačních celcích, srovnání mezi nimi, rozdíly ve vnímání firemní kultury mezi zaměstnanci a manažery). To pomáhá naplánovat cílená opatření zaměřená na zlepšení organizačního prostředí firmy, nebo kroky související s možnými vzdělávacími aktivitami.

Dotazníky – Dotazníky se používají jako doplňkový nástroj k jiným diagnostickým postupům. Mohou sloužit k hlubšímu sebepoznání, porozumění vlastních silných stránek a oblastí vhodných pro růst. To lze například využít pro cílené zaměření vzdělávání, nebo zvýšení motivace k seberozvoji. Lze použít například:

  • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – umožní zjistit podvědomé upřednostňování toho, jak bereme věci na vědomí, jak se rozhodujeme, jak využíváme svou energii a jak se stavíme k vnějšímu světu.
  • ISSO – Inventář Silných a Slabých stránek Osobnosti – měří podvědomé tendence chovat se určitým způsobem v různých sociálních situacích a v různých situačních kontextech (když je člověk v pohodě a když je ve stresu).
  • Dotazník X a Y – Mc Gregoryho dotazník zjišťování postojů manažerů vůči podřízeným.
  • Dotazník vyjednávacích stylů – měří podvědomé tendence používat určitý typ/styl vyjednávání.

Měření efektivity týmu – pomocí měření lze získat představu o aktuálním stavu fungování pracovního týmu (jak jsou lidé spokojeni s rozhodováním, vedením k zodpovědnosti, s řešením konfliktů, s uznáním, odměnou, vedením atd.). To lze využít k tvorbě a plánování cílených opatření zaměřených na zlepšení sociálního klimatu v týmu, případně k cílenému sestavování vzdělávacích aktivit.

World Café – jde o jednoduchý, efektivní a flexibilní formát pro dialog větší skupiny lidí (12–100 osob). Během relativně krátké doby je možné získat od skupiny mnoho pohledů na konkrétní zadání, zapojit lidi do rozhodování anebo zjistit tréninkové potřeby.

Strukturované rozhovory – strukturované rozhovory pomáhají standardizovaným způsobem dosahovat různých cílů, např. zjištění rozvojových potřeb, upřesnění obsahového zaměření tréninku/kurzu, získávání námětů na modelové situace z praxe, atd.