Způsoby a formy spolupráce

Způsoby

 

Formy

Rozvojové programy

Lidé v rozvojových programech (viz cesta k úspěchu) budují své mezilidské dovednosti a zlepšují sebeřízení. Díky tomu, že jsou postaveny podle toho, jak se mozek učí, mají účastníci po jeho absolvování zvládnuté příslušné dovednosti natolik, že je mohou používat „automaticky“, bez pracného zaměřování úmyslné pozornosti.

 

Poradenství

Poradenství vychází z předpokladu, že organizace mají vnitřní zdroje k řešení svých situací, problémů, výzev. Cílem je objevení a aktivizace těchto vnitřních zdrojů.

Hlavními oblastmi, do kterých zaměřujeme poradenské aktivity, jsou:

  • ovlivňování firemní kultury a atmosféry
  • zlepšování a mapování procesů
  • individuální rozvoj
  • změny ve způsobu myšlení
  • krizové intervence (… práce se šikanou apod.)
  • zlepšování spolupráce (uvnitř skupin a mezi skupinami)
  • řízení změn v organizacích (včetně slučování organizací nebo skupin)
  • rozvoj systémů vzdělávání
  • mapování vzdělávacích potřeb

 

Tréninky/kurzy

Tréninky/kurzy jsou postaveny na současných poznatcích o mozku. Účastníci se učí univerzálně platné principy. Po skončení tréninku/kurzu mohou účastníci naučené okamžitě použít v praxi a tvořivě přizpůsobovat dané situaci.

Provedení tréninků/kurzů důsledně respektuje to, jak se mozek učí, proto účastníci prochází předkurzovými aktivitami a po absolvování tréninku/kurzu se dále s účastníky spolupracuje na upevňování nabytých vědomostí a dovedností (doprovázení).

 

Koučování

Hlavní cílem koučování je vedení klienta ke změně myšlení, což umožňuje rychlejší a snadnější proces pozitivních změn. Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na řešení aktuálních situací a rozpracování příležitostí, které přijdou.

Koučové Manta Edu spolupracují jak s jednotlivci, tak s týmy. Koučují klienty v rámci komplexních rozvojových programů i samostatných zadání.

Individuální a skupinové koučování je postaveno na současných poznatcích o fungování mozku anebo na modifikované variantě systemického koučování. Použití jednoho nebo druhého přístupu je závislé na orientaci příslušného kouče.

 

Projekty

Projekty se týkají jak zlepšování procesů (např. zrychlení procesu náboru zaměstnanců), tak rozvoje dovedností (např. standardizace prodejního chování).

Přínosem projektů a rozvojových programů je odstranění příčin problémů (nikoliv pouze řešení následků).

Příklady projektů zde.

Prezenční vzdělávání

Patří do přímého učení. Využívá se při něm kombinace know-how lektorů, výměny zkušeností, skupinové práce, modelování situací z praxe účastníků, videotrénink s následným rozborem. Toto prezenční vzdělávání je možné kombinovat s přístupy postavenými na moderních technologiích.

Používá se především pro vytváření základu nových dovedností (neuronálních sítí).

Online vzdělávání (virtuální třída, videotelekonference, telelekce)

Patří do přímého učení. Online vzdělávání umožňuje kombinovat diskusi, výklad, otázky psané i mluvené anebo modelování. Účastníci a trenéři spolu komunikují v online vzdělávacím prostoru např. v prostředí Moodle, Hangouts nebo pomocí konferenčního hovoru.

Využívá se u rozvojových programů jako podpora pro úmyslné zaměření pozornosti účastníků na používání nového myšlení a nových dovedností.

Online forma se dá využít také při koučování a mentoringu.

E-learning

Patří do přímého učení. Manta Edu využívá jednoduchou e-learningovou aplikaci Moodle. Dá se použít např. v rámci předkurzových aktivit (získávání očekávání účastníků, zprostředkování zadání na předkurzovou přípravu apod.). Další využití aplikace je pro přípravu tréninkových zadání pro účastníky při upevňování jejich nových dovedností. Tato cvičení pomáhají k dalšímu procvičení principů a postupů.

Dle přání a potřeb klienta lze vytvářet e-learningové programy „šité“ na míru.

Individuální tréninkové plány

Tato forma se využívá pro podporu toho, co se naučíme (získáme) řešením situací v praxi. Po skončení prezenčního tréninku si účastníci zpracují individuální tréninkové plány – co konkrétně budou dělat v praxi, kdy a jak často, aby začali upevňovat příslušné dovednosti s úmyslným zaměřením pozornosti. Na plnění plánů pracují účastníci po skončení prezenčního vzdělávání.

U tréninkových plánů se sleduje jejich plnění. Účastníci sdílí, co se jim daří a řeší případné obtíže. Individuální tréninkový plán pomáhá k tomu, aby se každý člověk mohl rozvíjet svým vlastním tempem.

 

Individuální konzultace

V případě nejistot nebo například obtíží při naplňování individuálního tréninkového plánu, mají možnost účastníci konzultovat s lektorem osobně, po mailu, případně telefonicky. Konzultace může být organizována jako koučování nebo mentoring.